WYBRANE DANE FINANSOWE

(mln PLN)01.01.2018
– 31.12.2018*
01.01.2019
– 31.12.2019*
01.01.2020
– 31.12.2020
01.01.2021
– 31.12.2021
01.01.2022
– 31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży 4,77,037,746,154,9
Koszty działalności operacyjnej 2,06,512,215,918,7
Zysk (strata) ze sprzedaży 2,70,525,530,236,3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,70,5 25,530,236,1
Zysk (strata) brutto 2,80,324,531,439,6
Zysk (strata) netto 2,60,122,429,136,5
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej 2,65,525,135,545,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2,25 -2,3-3,2-3,6-84,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2,00 -0,1-0,2-14,8
Przepływy pieniężne netto razem 2,43,221,831,7-54,3
Aktywa razem 7,47,637,974,4103,7
Aktywa trwałe 2,60,23,25,49,4
Aktywa obrotowe 4,77,334,769,094,3
Należności krótkoterminowe 1,71,26,68,88,1
Krótkoterminowe aktywa finansowe3,06,228,059,986
Kapitał własny 6,97,035,571,0100
Rezerwy na zobowiązania 0,30,0 0,10,60,2
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,40,20,1
Zobowiązania krótkoterminowe 0,10,51,82,53,4

*Dane przekształcone – szczegółowy opis zmian znajduje się w odpowiednich notach sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.