ISTOTNE INFORMACJE

Poniżej opisano warunki korzystania i udostępniania materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych informacji przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej („Materiały i informacje”) dotyczą ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki pod firmą Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), tj.679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć, w tym: 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 147.082 (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 32.354 (trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C. („Dopuszczenie do Obrotu”). Materiały i informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji, należy więc zapoznać się z nimi w całości przy każdorazowym dostępie do niniejszej strony internetowej.Prospekt Emitenta wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym Dopuszczenia do Obrotu („Prospekt”), zawierającym informacje o Spółce i akcjach Spółki na potrzeby Dopuszczenia do Obrotu. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17.03.2021 r.Materiały i informacje nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.Materiały i informacje skierowane są do osób znajdujących się w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały i informacje nie są skierowane do osób definiowanych jako U.S. Person oraz do osób, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako U.S. Person zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii czy też na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.Wybierając opcję „Dalej”, potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem zamieszczone powyżej informacje, a także akceptuję ich treść. Potwierdzam, że jestem uprawniony do uzyskania dostępu do Materiałów i informacji zawartych na tej stronie internetowej.

 

Nie wyrażam zgody >