SPÓŁKA

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Creepy Jar S.A. wynosi 699.364 PLN i składa się z 699.364 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

AkcjonariuszLiczba akcji% w kapitale akcyjnymLiczba głosów % głosów na WZA
VENTURE FIZ 87 361 12,49% 87 36112,49%
Krzysztof Kwiatek78 879 11,28%78 87911,28%
Krzysztof Sałek78 878 11,28% 78 878 11,28%
Tomasz Soból78 75211,26%78 752 11,26%
TFI Allianz Polska S.A. 60 947 8,71%60 9478,71%
Akcjonariusze <5% udziału w głosach na WZA314 54744,98%314 54744,98%
Razem699 364 100,00% 699 364100,00%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu zostało sporządzone na podstawie otrzymanych dotychczas zawiadomień od akcjonariuszy Emitenta w realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

Dane dotyczące liczby akcji posiadanych przez Venture FIZ oraz TFI Allianz Polska S.A. zostały przedstawione na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264