SPÓŁKA

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Creepy Jar S.A. wynosi 699.364 PLN i składa się z 699.364 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

AkcjonariuszLiczba akcji% w kapitale akcyjnymLiczba głosów % głosów na WZA
VENTURE FIZ 87 361 12,49% 87 36112,49%
Krzysztof Kwiatek78 879 11,28%78 87911,28%
Krzysztof Sałek78 878 11,28% 78 878 11,28%
Tomasz Soból66 7529,54%66 7529,54%
TFI Allianz Polska S.A. 60 947 8,71%60 9478,71%
Quercus TFI S.A.36 9245,28%36 9245,28%
Akcjonariusze <5% udziału w głosach na WZA289 62341,41%289 62341,41%
Razem699 364 100,00% 699 364100,00%

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu zostało sporządzone na podstawie otrzymanych dotychczas zawiadomień od akcjonariuszy Emitenta w realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

Dane  dotyczące  liczby  akcji  posiadanych  przez  TFI Allianz Polska S.A. zostały  przedstawione  na  podstawie  liczby  akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2023 r.

 

Dane  dotyczące  liczby  akcji  posiadanych  przez  VENTURE FIZ zostały  przedstawione  na  podstawie zawiadomienia otrzymanego od IPOPEMA TFI S.A., o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Dane  dotyczące  liczby  akcji  posiadanych  przez Quercus TFI S.A. zostały  przedstawione  na  podstawie zawiadomienia, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

 

Raportem bieżącym nr 4/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Emitent przekazał informację o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Pana Tomasza Sobóla, Członka Zarządu Spółki. Raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. Spółka przekazała zawiadomienie otrzymane od Pana Tomasza Sobóla o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264