PROJEKTY UNIJNE

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Poddziałanie: 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 STOCK

Celem realizacji niniejszego projektu jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania poprzez emisję akcji Spółki Creepy Jar S.A. oraz ich wprowadzenie na rynek New Connect.

Pozyskany kapitał umożliwi zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy, wpłynie na zwiększenie prestiżu przedsiębiorstwa oraz umożliwi skorzystanie z dodatkowej promocji firmy. W wyniku realizacji projektu Spółka pozyska kapitał niezbędny do rozwoju i zajęcia konkurencyjnej pozycji w branży.

Wartość projektu to 112 792,00 PLN. Wnioskowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 55 200,00 PLN.