PODSTAWOWE WYNIKI FINANSOWE

DATABOOK

(mln PLN)01.01.2018
– 31.12.2018*
01.01.2019
– 31.12.2019*
01.01.2020
– 31.12.2020
01.01.2021
– 31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży 4,77,037,746,1
Koszty działalności operacyjnej 2,06,512,215,9
Zysk (strata) ze sprzedaży 2,70,525,530,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,70,5 25,530,2
Zysk (strata) brutto 2,80,324,531,4
Zysk (strata) netto 2,60,122,429,1
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej 2,65,525,135,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2,25 -2,3-3,2-3,6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2,00 -0,1-0,2
Przepływy pieniężne netto razem 2,43,221,831,7
Aktywa razem 7,47,637,974,4
Aktywa trwałe 2,60,23,25,4
Aktywa obrotowe 4,77,334,769,0
Należności krótkoterminowe 1,71,26,68,8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3,06,228,059,7
Kapitał własny 6,97,035,571,0
Rezerwy na zobowiązania 0,30,0 0,10,6
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,40,2
Zobowiązania krótkoterminowe 0,10,51,82,5

*Dane przekształcone – szczegółowy opis zmian znajduje się w odpowiednich notach sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264