KALENDARIUM

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Kwiecień 2024

Raport roczny za rok 2023 r - 23 kwietnia 2024 r.

Maj 2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. - 22 maja 2024 r.

Wrzesień 2024

raport za I półrocze 2024 r. - 19 września 2024 r.

Listopad 2024

raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - 26 listopada 2024 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE:

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

W 2024 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

 

od dnia 24.03.2024 r. do dnia 23.04.2024 r. – w związku z publikacją w dniu 23 kwietnia 2024 r. raportu rocznego za rok 2023,

od dnia 22.04.2024 r. do dnia 22.05.2024 r.– w związku z publikacją w dniu 22 maja 2024 r. raportu kwartalnego za I kw. 2024 r.,

od dnia 20.08.2024 r. do dnia 19.09.2024 r. – w związku z publikacją w dniu 19 września 2024 r. raportu półrocznego za I półrocze 2024 r.,

od dnia 27.10.2024 r. do dnia 26.11.2024 r. – w związku z publikacją w dniu 26 listopada 2024 r. raportu kwartalnego za III kw. 2024 r.,

 

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264