KALENDARIUM

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Kwiecień 2023

Raport roczny za rok 2022 r - 19 kwietnia 2023 r.

Maj 2023

Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 25 maja 2023 r.

Wrzesień 2023

raport za I półrocze 2023 r. - 21 września 2023 r.

Listopad 2023

raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 24 listopada 2023 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE:

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

W 2023 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

od dnia 20.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. – w związku z publikacją w dniu 19 kwietnia 2023 r. raportu rocznego za rok 2022,

od dnia 25.04.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.– w związku z publikacją w dniu 25 maja 2023 r. raportu kwartalnego za I kw. 2023 r.,

od dnia 22.08.2023 r. do dnia 20.09.2023 r. – w związku z publikacją w dniu 21 września 2023 r. raportu półrocznego za I półrocze 2023 r.,

od dnia 25.10.2023 r. do dnia 23.11.2023 r. – w związku z publikacją w dniu 24 listopada 2023 r. raportu kwartalnego za III kw. 2023 r.,

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264