KALENDARIUM

TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH 2022 r.:

Kwiecień 2022

Raport roczny za rok 2021 28.04.2022 r.

Maj 2022

Raport kwartalny za I kwartał 2022 r. 26.05.2022 r.

Wrzesień 2022

Raport za I półrocze 2022 r. 28.09.2022 r

Listopad 2022

Raport kwartalny za III kwartał 2022 r. 24.11.2022 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE:

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

 

W 2022 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

 

• 29.03.2022 r. – 27.04.2022 r.
• 26.04.2022 r. – 25.05.2022 r.
• 29.08.2022 r. – 27.09.2022 r.
• 25.10.2022 r. – 23.11.2022 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264