AKCJE

DYWIDENDA

Creepy Jar S.A. nie posiada ustalonej polityki dywidendowej.

Podział zysku za rok 2021

Dnia 7 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 zł w następujący sposób:

 

a) zysk netto w kwocie 14.607.874,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję;

b) zysk w kwocie 14.495.302,22 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

 

Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 28 czerwca 2022 r.

Przyszłe rekomendacje Zarządu dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wypłaty dywidendy będą uzależnione od kondycji finansowej Spółki oraz możliwości sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych.