AKCJE

DYWIDENDA

Creepy Jar S.A. nie posiada ustalonej polityki dywidendowej.

Podział zysku za rok 2022

Dnia 30 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.459.276,61 zł w następujący sposób:

a) część zysku netto w kwocie 27.974.560 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
b) część zysku netto w kwocie 8.484.716,61 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

 

Dzień dywidendy: 29 sierpnia 2023 r.

Wypłata dywidendy: 4 września 2023 r.

Wysokość dywidendy: 27.974.560,0 PLN

Liczba akcji objętych dywidendą: 699.364

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 40,0 PLN

Podział zysku za rok 2021

Dnia 7 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 zł w następujący sposób:

a) zysk netto w kwocie 14.607.874,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję;

b) zysk w kwocie 14.495.302,22 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

 

Dzień dywidendy: 21 czerwca 2022 r.

Wypłata dywidendy: 28 czerwca 2022 r.

Wysokość dywidendy: 14.607.874,0 PLN

Liczba akcji objętych dywidendą: 679.436

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 21,5 PLN

 

Przyszłe rekomendacje Zarządu dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wypłaty dywidendy będą uzależnione od kondycji finansowej Spółki oraz możliwości sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych.