RAPORTY

Raport bieżący nr 19/2022

Rejestracja zmian statutu Creepy Jar S.A.

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Rejestracja zmian statutu Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 21 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany w statucie Spółki dokonane uchwałami o numerach od 28 do 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2022 r.

Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych do statutu Spółki na podstawie ww. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały opublikowane w ramach raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., oraz tekst jednolity statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.