RAPORTY

Raport bieżący nr 12/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 7 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie skorygowanego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki;
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Krzysztof Kwiatek – Prezes Zarządu

Krzysztof Sałek – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264