RAPORTY

2022.01.10 Raport bieżący nr 2/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

 

– raport roczny za rok 2021 – 28 kwietnia 2022 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 26 maja 2022 r.,
– raport za I półrocze 2022 r. – 28 września 2022 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 24 listopada 2022 r.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. oraz za II kwartał 2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Krzysztof Kwiatek Prezes Zarządu
2022-01-10 Krzysztof Sałek Członek Zarządu

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264