RAPORTY

Raport bieżący nr 17/2022

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 7 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

 

– Pana Artura Lebiedzińskiego;

– Pana Tomasza Likowskiego;

– Pana Michała Paziewskiego;

– Pana Piotra Piskorza;

 

Jednocześnie Emitent informuje, że Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, z dniem 7 czerwca 2022 r. powołał Panią Mirosławę Cienkowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków:

– Pani Mirosławy Cienkowskiej;

– Pana Artura Lebiedzińskiego;

– Pana Tomasza Likowskiego;

– Pana Michała Paziewskiego;

– Pana Piotra Piskorza;

 

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, a także oświadczenia Pani Mirosławy Cienkowskiej o spełnianiu wymaganych prawem kryteriów stawianych członkom rad nadzorczych, w tym oświadczenie wynikające z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z ww. Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”) oraz zgodnie z treścią §18 ust. 10-15) Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu nowej kadencji, ustalając następujące funkcje w jego ramach:

 

a) Pani Mirosława Cienkowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu spełniająca kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy;

b) Pan Michał Paziewski – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy;

c) Piotr Piskorz – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy;

 

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

 

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała Pana Michała Paziewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki: