RAPORTY

Raport bieżący nr 9/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

 

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00- 807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

 

01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Projekt uchwał na ZWZ

03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Informacja o liczbie akcji

04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Formularz do głosowania na ZWZ

05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Formularz pełnomocnictwa osoba prawna

06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna

07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Klauzula informacyjna RODO

08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok

09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 – Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ