RAPORTY

Raport bieżący nr 9/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego 2023-2025 dla kluczowych pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Creepy Jar S.A;
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B;
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym;
18. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.