RAPORTY

Raport bieżący nr 7/2023

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.459.276,61 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 61/100) w następujący sposób:


a) część zysku netto w kwocie 27.974.560 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
b) część zysku netto w kwocie 8.484.716,61 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście 61/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.


Rada Nadzorcza przychyliła się również do rekomendacji Zarząd Spółki, aby dzień dywidendy został ustalony na 29 sierpnia 2023 r., a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 4 września 2023 r.