RAPORTY

Raport bieżący nr 6/2023

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 36.459.276,61 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 61/100) w następujący sposób:


a) część zysku netto w kwocie 27.974.560 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
b) część zysku netto w kwocie 8.484.716,61 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście 61/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.


Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby:
a) dzień dywidendy został ustalony na 29 sierpnia 2023 r.;
b) termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 4 września 2023 r.


Liczba akcji objętych dywidendą wynosi obecnie 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji. W przypadku zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS, przed proponowanym dniem dywidendy, emisji akcji wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce w latach 2020-2022 liczba akcji objętych dywidendą wyniesie nie więcej niż 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje.


Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2022 zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.