RAPORTY

Raport bieżący nr 3/2024

Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy ok. 50% zysku netto Spółki za 2023 rok.


Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2023 oraz opinii Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie wysokości zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.