RAPORTY

Raport bieżący nr 16/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. decyzji w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2023 oraz nr 7/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. informuje, że dnia 30 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie 36.459.276,61 (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 61/100) złotych zgodnie z poniższymi zasadami:


a) część zysku netto w kwocie 27.974.560 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
b) część zysku netto w kwocie 8.484.716,61 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście 61/100) złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.


Dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 sierpnia 2023 r. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 4 września 2023 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 679.436 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć akcji), a wysokość dywidendy wyniesie 41,17 (czterdzieści jeden 17/100) złotych na jedną akcję W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 26 maja 2023 r., w przypadku zarejestrowania w KDPW przed dniem dywidendy akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego na lata 2020- 2022, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 699.364 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery), a wysokość dywidendy wyniesie 40,00 (czterdzieści 00/100) złotych na jedną akcję.