RAPORTY

Raport bieżący nr 12/2023

Objęcie oraz opłacenie akcji nowej emisji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022 oraz informacja na temat umów lock-up

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. oraz ESPI nr 8/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do objęcia i opłacenia przez osoby uprawnione akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022, w tym:


– 4.928 (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zostało pokrytych wkładami pieniężnymi w postaci gotówki w formie przelewów bankowych na konto Spółki, po jednostkowej cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty),
– 15.000 (piętnaście tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zostało pokrytych wkładami pieniężnymi w postaci gotówki w formie przelewów bankowych na konto Spółki, po jednostkowej cenie emisyjnej równej 186,20 zł (sto osiemdziesiąt sześć 20/100 złotych).


W następstwie zawarcia umów objęcia oraz opłacenia Akcji Serii D oraz Akcji Serii E Zarząd Spółki dokona dookreślenia kapitału zakładowego na potrzeby rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS. W następnej kolejności Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii D oraz Akcji Serii E w KDPW oraz wprowadzenie oraz dopuszczenia Akcji Serii D i Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia.


Wraz z zawarciem umów objęcia, wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką (reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej) umowy lock-up ograniczające zbywalność akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.


Jednocześnie zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022, wszyscy Członkowie Zarządu Spółki podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z blokady sprzedaży pozostałych osób uprawnionych, niepełniących funkcji w Zarządzie Spółki, które objęły Akcje Serii D. W związku z powyższym z blokady akcji zwolnionych zostało łącznie 3.632 (trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.