RAPORTY

Raport bieżący nr 16/2022

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Creepy Jar S.A. decyzji w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. i 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., informuje, że dnia 7 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 22/100) w następujący sposób:

 

a) zysk netto w kwocie 14.607.874,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję (słownie: dwadzieścia jeden złotych 50/100),

b) zysk w kwocie 14.495.302,22 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 22/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

 

Dzień dywidendy został ustalony na 21 czerwca 2022 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 r.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 679.436 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć akcji).