RAPORTY

Raport bieżący nr 23/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) na dzień 25 października 2022 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad NWZ.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.