RAPORTY

Sprawozdanie finansowe Creepy Jar S.A. za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Creepy Jar S.A. w roku 2023

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2023

Oświadczenie Zarządu Creepy Jar S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Creepy Jar S.A

Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. dotyczące komitetu audytu

Oświadczenie Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023

CREEPY JAR S.A. Databook 2023

Factsheet 2023