RAPORTY

Raport bieżący nr 28/2022

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje że w dniu 30 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

 

Rada Nadzorcza, zgodnie z § 21 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, określiła liczbę członków zarządu Creepy Jar S.A. na 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powołała pana Grzegorza Piekarta na Członka Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Pan Grzegorz Piekart został powołany na wspólną, 5-letnią kadencję, rozpoczętą w dniu 7 czerwca 2022 r., razem z Krzysztofem Kwiatkiem, Krzysztofem Sałkiem oraz Tomaszem Sobólem. Pan Grzegorz Piekart nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Piekart nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys zawodowy Grzegorza Piekarta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.