RAPORTY

29.04.2022 Raport bieżący nr 9/2022

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu
Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 zł _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 22/100_ w następujący sposób:
a_ zysk netto w kwocie 14.607.874,00 zł _słownie: czternaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję _słownie: dwadzieścia jeden złotych 50/100_,
b_ zysk w kwocie 14.495.302,22 zł _słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 22/100_ przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

Rada Nadzorcza przychyliła się również do rekomendacji Zarząd Spółki, aby dzień dywidendy został ustalony na 21 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 czerwca 2022 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-04-29 Krzysztof Kwiatek
2022-04-29 Krzysztof Sałek

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264