RAPORTY

28.04.2022 Raport bieżący nr 8/2022

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”_ informuje, że w dniu 28 kwietnia
2022 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 29.103.176,22 zł _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 22/100_ w następujący sposób:
a_ zysk netto w kwocie 14.607.874,00 zł _słownie: czternaście milionów sześćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 21,5 zł na jedną akcję _słownie: dwadzieścia jeden złotych 50/100_,
b_ zysk w kwocie 14.495.302,22 zł _słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 22/100_ przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby:
a_ dzień dywidendy został ustalony na 21 czerwca 2022 r.,
b_ termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 28 czerwca 2022 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 679.436 _słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć akcji_.

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021 zostanie zaopiniowany przez Rade Nadzorcza Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-04-28 Krzysztof Kwiatek
2022-04-28 Krzysztof Sałek

KONTAKT DLA INWESTORÓW

 
Katarzyna Konieckiewicz
IR Manager
tel. +48 530 502 264