RAPORTY

Raport bieżący nr 27/2022

Rejestracja zmian statutu Creepy Jar S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że dnia 14 listopada 2022 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany w statucie Spółki dokonane uchwałami o numerach od 6 do 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2022 r.


Szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych do statutu Spółki na podstawie ww. uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały opublikowane w ramach raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 25 października 2022 r., oraz tekst jednolity statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.