RAPORTY

Raport bieżący nr 22/2022

Wstępne wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2022 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:


Dane za 1 półrocze 2022 r.:
– przychody ze sprzedaży: 28,1 mln zł wobec 21,2 mln zł w 1 półroczu 2021 r. (wzrost o 32% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 19,1 mln zł wobec 13,3 mln zł w 1 półroczu 2021 r. (wzrost o 43% r/r),
– zysk netto: 18,5 mln zł wobec 12,1 mln zł w 1 półroczu 2021 r. (wzrost o 54% r/r),;


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 60,7 mln zł na dzień 30 czerwca 2022 r. wobec 69,9 mln zł na dzień 31 marca 2022 r.


Osiągnięte przez Emitenta w 1 półroczu 2022 r. wyniki finansowe są efektem bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na platformie PC/Steam oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox.

 

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały również przychody ze sprzedaży Green Hell w wersjach na platformy VR, za których wydanie i dystrybucję odpowiada Incuvo S.A.


W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła blisko 649 tys. kopii, z czego 190 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2022 roku wyniosła 832 tys. kopii, z czego 227 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 półrocze 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi oraz raportem z przeglądu biegłego rewidenta zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 28 września 2022 r.