RAPORTY

31.05.2022 Raport bieżący nr 14/2022

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Skrócona nazwa emitenta: CREEPY JAR S.A.

 

Temat: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 12 maja 2022 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2022 roku informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki, Pan Krzysztof Kwiatek, zgłosił następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki:

 

1. Pana Michała Paziewskiego (obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki);

2. Pana Artura Lebiedzińskiego (obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki);

3. Pana Tomasza Likowskiego (obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki);

4. Pana Piotra Piskorza (obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki).

Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyli oświadczenia o spełnianiu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na członków rad nadzorczych, w tym oświadczenia wynikające z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.


Działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorysy zawodowe kandydatów oraz odpowiednie oświadczenia.