RAPORTY

Raport bieżący nr 8/2023

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. oraz zgodnie z § 8 Regulaminu Programu Motywacyjnego Creepy Jar S.A. („Program Motywacyjny 2020-2022") zatwierdzonego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lipca 2020 r. (raport ESPI nr 30/2020), zmienionego następnie uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2022 r. (raport ESPI nr 15/2022) w dniu dzisiejszym Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka", „Emitent”) podjął uchwałę nr 05/04/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i serii E w ramach kapitału docelowego („Uchwała Emisyjna”) oraz uchwałę nr 06/04/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Zgodnie z Uchwałą Emisyjną podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez:


– emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.928 (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o jednostkowej cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty),
– emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o jednostkowej cenie emisyjnej równej 186,20 zł (sto osiemdziesiąt sześć 20/100 złotych),


Oferta objęcia akcji serii D i E zostanie skierowane wyłącznie do pracowników, współpracowników Spółki oraz Członków Zarządu Spółki, którzy zostali ujęci w liście uczestników uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego 2020-2022, zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 r. (o czym mowa raporcie ESPI nr 5/2023).


Pełna treść Uchwały Emisyjnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.