RAPORTY

Raport bieżący nr 7/2024

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024, informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu
Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 18.327.450,75 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:


a) zysk netto w kwocie 9.168.662,04 zł (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 13,11 zł na jedną akcję (słownie: trzynaście złotych 11/100),


b) zysk w kwocie 9.158.788,71 zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z możliwością wypłaty dla akcjonariuszy w przyszłości.


Rada Nadzorcza przychyliła się również do rekomendacji Zarząd Spółki, aby dzień dywidendy został ustalony n 24 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2024 r.