RAPORTY

Raport bieżący nr 5/2023

Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podczas posiedzenia dokonała weryfikacji realizacji założonych Szczegółowych Celów Spółki w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki (dalej łącznie jako: „Uczestnicy”), zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego Creepy Jar S.A. („Program Motywacyjny”) zatwierdzonego uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lipca 2020 r. (raport ESPI nr 30/2020), zmienionego następnie uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2022 r. (raport ESPI nr 15/2022).


Na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza sporządziła listę uprawnionych Uczestników do objęcia akcji nowej emisji oraz podjęła uchwałę o przyznaniu określonej liczby akcji poszczególnym Uczestnikom. Łączna liczba akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego wyniosła 19.928 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) sztuk w formie dwóch transz w następujący sposób:


– 4.928 (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) sztuk akcji zostało przyznanych w ramach Transzy I przeznaczonej wyłącznie dla pracowników oraz współpracowników Spółki z wyłączeniem Członków Zarządu (pełniących funkcję w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.), po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję;
– 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk akcji zostało przyznanych w ramach Transzy II wyłącznie członkom Zarządu Spółki (pełniącym funkcję w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.), po cenie emisyjnej równej 186,20 zł (sto osiemdziesiąt sześć złotych 20/100) za akcję.


Wobec powyższego Zarząd Spółki przystąpi do czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 19.928 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które to akcje zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom w ilościach wskazanych przez Radę Nadzorczą. O kolejnych istotnych etapach realizacji Programu Motywacyjnego za lata 2020-2022 Spółka będzie informowała w odrębnych komunikatach bieżących.