RAPORTY

Raport bieżący nr 25/2023

Wstępne wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2023 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane wyniki finansowe Emitenta:


Dane za 1 półrocze 2023 r.:
– przychody ze sprzedaży: 19,9 mln zł wobec 28,1 mln zł w 1 półroczu 2022 r. (spadek o 29% r/r),
– zysk z działalności operacyjnej: 11,2 mln zł wobec 19,1 mln zł w 1 półroczu 2022 r. (spadek o 41% r/r),
– zysk netto: 12,8 mln zł wobec 18,6 mln zł w 1 półroczu 2022 r. (spadek o 31% r/r);


Krótkoterminowe aktywa finansowe: 99,1 mln zł na dzień 30 czerwca 2023 r. wobec 95,1 mln zł na dzień 31 marca 2023 r.


Osiągnięte przez Emitenta w 1 półroczu 2023 r. wyniki finansowe są niższe r/r w efekcie malejącej sprzedaży gry Green Hell na wszystkich platformach, w szczególności na konsolach oraz platformach VR.


W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Emitent posiada prawa wydawnicze) wyniosła blisko 527 tys. kopii, z czego ponad 136 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox.


Jednocześnie Emitent informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień niniejszego raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2023 r. wyniosła 657 tys. kopii, z czego 153 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.


Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki finansowe za 1 półrocze 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi oraz raportem z przeglądu biegłego rewidenta zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany w dniu 21 września 2023 r.