RAPORTY

Raport bieżący nr 23/2023

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych serii D i E do obrotu na GPW

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 797/2023 („Uchwała”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 4.928 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii D”) oraz 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii E”).


Na mocy Uchwały, akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 4 sierpnia 2023 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 sierpnia 2023 r. asymilacji Akcji serii D i Akcji serii E z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ISIN: PLCRPJR00019.


Spółka poinformuje o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia w sprawie asymilacji Akcji serii D i Akcji serii E Akcji odrębnym raportem bieżącym.