RAPORTY

Raport bieżący nr 22/2023

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki w KRS

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2023 z dnia 30 maja 2023 r. Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2023 r. powziął informację o dokonanej w dniu 19 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w kwocie 37.000 zł w celu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
obejmującej dodanie nowego paragrafu 7A, wynikającej z treści uchwał nr 18 i 20 podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 maja 2023 r.


Treść nowego § 7A statutu Spółki brzmi:


1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii F”),
b) nie więcej niż 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda („Akcje Serii G”).


2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii F (Warranty A Zamienne na Akcje Serii F”).


3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii F może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.


5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału co do kwoty 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty B Zamienne na Akcje Serii G”).


6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą wyłącznie posiadacze Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G, o których mowa w ust. 5 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


7. Prawo do objęcia Akcji Serii G w drodze zamiany Warrantów Zamiennych na Akcje Serii G może zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2026 roku.”


Aktualny tekst statutu Spółki, uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.