RAPORTY

Raport bieżący nr 21/2023

Oświadczenie w sprawie rejestracji akcji serii D i serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent i „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 609/2023 z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 4.928 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje serii D”) i 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje serii E”) Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii D zostaną zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN: PLCRPJR00043, natomiast akcje serii E zostaną zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN: PLCRPJR00050.


Rejestracja Akcji serii D i Akcji serii E w KDPW nastąpi w dniu 12 lipca 2023 r. Emitent wskazuje, że rejestracja Akcji serii D i Akcji serii E w KDPW nastąpi bez warunku ich dopuszczenia albo wprowadzenia do obrotu regulowanego, natomiast zamiarem Zarządu Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym.