RAPORTY

Raport bieżący nr 19/2023

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”;) informuje, że dnia 23 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany w statucie Spółki obejmujące dookreślenie treści § 7 ust. 1 w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 699.364,00 złotych i dzieli się na 699.364 akcji zwykłych.
Tekst statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.