RAPORTY

Raport bieżący nr 1/2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024:


– raport roczny za rok 2023 – 23 kwietnia 2024 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 22 maja 2024 r.,
– raport za I półrocze 2024 r. – 19 września 2024 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 26 listopada 2024 r.


Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 pkt. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r.