RAPORTY

Raport bieżący nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023:


– raport roczny za rok 2022 – 19 kwietnia 2023 r.,
– raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r.,
– raport za I półrocze 2023 r. – 21 września 2023 r.,
– raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 24 listopada 2023 r.


Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 pkt. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.